Foto van de Dikke van Dale: begrippenlijst letselschade met een beknopte uitleg.

Letselschade begrippenlijst

Vaak gebruikte begrippen in een letselschadedossier

mist u een woord of is een uitleg onduidelijk vul dan het mail mij formulier in

Aansprakelijkheid

Formeel komt aansprakelijkheid neer op een verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. In letselschadezaken zijn er vele mogelijkheden op grond waarvan iemand aansprakelijk kan zijn. Zo kan iemand aansprakelijk zijn omdat diegene een ander heeft aangereden in het verkeer. Ook kan uw werkgever aansprakelijk zijn omdat zij haar zorgplicht heeft geschonden. Een eigenaar/bezitter van een hond kan daarnaast aansprakelijk zijn voor de beet van die hond bij een ander.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

Dit is een verzekering die een ondernemer/bedrijf kan afsluiten ter dekking van aansprakelijkheid. Deze verzekering biedt dekking voor het bedrijf en/of de ondernemer alsmede voor haar medewerkers als deze schade toebrengen aan een ander. Ook biedt deze verzekering voor de werknemer dekking wanneer deze tijdens het werk een ongeval overkomt, letsel oploopt en daardoor schade lijdt.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP)

Dit is een verzekering die een particulier afsluit ter dekking van wettelijke aansprakelijkheid. Als iemand als privépersoon schade toebrengt aan een ander dan zal deze schade doorgaans door de aansprakelijkheidsverzekeraar worden vergoed. Ook biedt deze verzekering dekking voor schade die wordt toegebracht door een huisdier of kinderen.

Affectieschade

Met affectieschade wordt bedoeld een vergoeding in de vorm van smartengeld voor naasten van een slachtoffer. Het is dus een schadevergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn of haar leven deelt of deelde (in geval van overlijden). Deze naasten kunnen een schadevergoeding (smartengeld) krijgen als het slachtoffer is overleden of blijvend letsel heeft. Het letsel of overlijden moet wel door een ander zijn veroorzaakt en deze persoon moet aansprakelijk zijn.

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is een expert die vaststelt in hoeverre iemand geschikt of ongeschikt is om arbeid te verrichten. In letselschadezaken kan een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om, naast het vaststelling van eventuele arbeidsongeschiktheid, een slachtoffer te begeleiden bij de terugkeer in het werk, het vinden van een passende baan, omscholing of het vinden van een geschikte (vervolg)opleiding.

Arbeidsongeval

Zie ook bedrijfsongeval. Het gaat hier om ongevallen die tijdens werktijd ontstaan en waarvoor in vele gevallen de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld. Juridisch gezien spreken we dan over schade lijden in de uitoefening van de werkzaamheden.

Bedrijfsongeval

Zie arbeidsongeval.

Belangenbehartiger

Een belangenbehartiger is iemand die opkomt voor de belangen van iemand anders. In letselschadezaken zal een belangenbehartiger opkomen voor de belangen van een letselschadeslachtoffer en onder andere hulp bieden bij het verhalen van de schade.

Belastinggarantie

Een belastinggarantie bij een schadevergoeding is een verklaring die de aansprakelijke verzekeraar afgeeft en waarmee het slachtoffer de zekerheid krijgt dat over de ontvangen en nog te ontvangen schadevergoeding geen inkomstenbelasting (box I) hoeft te worden betaald. Mocht de belastingdienst de schadevergoeding toch belasten op grond van box I dan zal de aansprakelijke verzekeraar dit voor haar rekening nemen.

BEM-clausule

Een bankrekening met een BEM-clausule is een geblokkeerde bankrekening op naam van een minderjarige waar de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige alleen met toestemming van de kantonrechter geld kan opnemen. Wanneer een minderjarige in een letselschadezaak een schadevergoeding ontvangt dan zal een rekening met BEM-clausule moeten worden geopend waarop de schadevergoeding dan kan worden overgemaakt.

Beroepsziekte

De officiële definitie van een beroepsziekte is ‘een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden’. In Nederland geldt dat als een werknemer ziek wordt door het werk dat hij of zij doet, hij of zij zich ziek meldt. Een bedrijfsarts zal vervolgens onderzoek doen naar de oorzaak van de ziekte. Indien in overwegende mate het werk de oorzaak is van de ziekte, dan spreekt men van een beroepsziekte.

Blijvende invaliditeit

Wanneer een slachtoffer als gevolg van een ongeval lichamelijk of psychisch letsel oploopt dat niet meer volledig te genezen is dan kan worden gesproken van blijvende invaliditeit. Blijvende invaliditeit wordt in letselschadezaken uitgedrukt in een percentage en wordt vastgesteld door een medisch deskundige.

Bewijs(last)

Met bewijslast of het leveren van bewijs wordt de verplichting om aan te tonen dat een bepaalde gebeurtenis, omstandigheid, oorzaak of gevolg ook daadwerkelijk zo is. Daarbij geldt als hoofdregel dat degene die zich beroept op bepaalde rechtsgevolgen van gestelde feiten of rechten die feiten of rechten ook zal moeten bewijzen. In letselschadezaken zal er, in de meeste gevallen, bijvoorbeeld bewijs geleverd moeten worden omtrent de aansprakelijkheid, het letsel en de schade.

Buitengerechtelijke kosten

Buitengerechtelijke kosten, ook wel kosten van rechtsbijstand genoemd, zijn de kosten die worden gemaakt om schade te verhalen op een aansprakelijke partij zonder de tussenkomst van een rechter. Dit is voor letselschadezaken geregeld in artikel 6:96 BW. In letselschadezaken vallen onder buitengerechtelijke kosten onder andere het honorarium van de belangenbehartiger, de kosten van de medisch adviseur, de kosten voor advies van andere deskundigen en de kosten voor het opvragen van (medische) informatie.

Causaal verband

Bij causaal verband gaat het om oorzaak en gevolg. In letselschadezaken wordt met causaal verband bedoeld dat de ene gebeurtenis het (directe) gevolg is van een andere gebeurtenis. Er moet dus een verband zijn tussen de twee gebeurtenissen. Bijvoorbeeld dat een aanrijding is het verkeer heeft geleid tot letsel of dat het letsel heeft geleid tot een bepaalde schade.

Claim

Een claim of beter gezegd schadeclaim betekent dat er een verzoek wordt gedaan aan een verzekeraar om een schadevergoeding uit te keren.

Driegesprek

Een driegesprek wordt ook vaak aangeduid als gezamenlijk bezoek. Dit zal inhouden dat er, veelal bij het slachtoffer thuis, een gesprek zal plaatsvinden tussen enerzijds het slachtoffer en diens belangenbehartiger en anderzijds een expert/schaderegelaar van de verzekeraar. In een dergelijk gesprek kunnen alle gevolgen van een ongeval in beeld worden gebracht en met elkaar afspraken worden gemaakt over onder andere de schade.

Economische kwetsbaarheid

Van (verhoogde) economische kwetsbaarheid is sprake wanneer in de toekomst, door een economische omstandigheid, sprake is van werkloosheid en de periode van werkloosheid vanwege het opgelopen letsel langer duurt dan in de situatie zonder ongeval en letsel. Met economische omstandigheid wordt bijvoorbeeld een reorganisatie of faillissement bedoeld.

Eigen risico

Met eigen risico wordt bedoeld dat een vooraf vastgesteld deel van de schade of kosten voor eigen rekening zal blijven. Het meest bekende voorbeeld van een eigen risico doet zich voor bij een zorgverzekering. Een deel van de medische kosten zal dan voor uw eigen rekening blijven. Worden die kosten echter gemaakt als gevolg van een aansprakelijke gebeurtenis (bijvoorbeeld een ongeval) dan kan het eigen risico worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Eigen schuld

Met eigen schuld wordt bedoeld dat de schade mede is ontstaan door omstandigheden die aan het slachtoffer kunnen worden toegerekend. Vanwege deze eigen schuld zal de verplichting van de aansprakelijke partij worden verminderd met de mate c.q. het percentage van de eigen schuld. Dit is geregeld in artikel 6:101 BW. Een voorbeeld van eigen schuld is het niet dragen van de veiligheidsgordel in de auto of de veiligheidshelm op de motor.

Finale kwijting

In de afrondingsfase van een letselschadezaak wordt onderhandeld over de totale omvang van de schade. Daarbij zouden partijen uiteindelijk een definitieve regeling kunnen afspreken waarbij beide partijen finale kwijting verlenen. Dit zal dan inhouden dat beide partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Als partijen één of meer uitzonderingen op deze finale kwijting willen afspreken dan geschiedt dit in de vorm van een voorbehoud. Zie hiervoor voorbehoud.

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

Dit betreft een reglement waarin de belangrijkste gedragsregels staan waaraan partijen binnen de letselschadebranche hebben te houden. Partijen die zich conformeren aan de GBL zullen er voor moeten zorgen dat er op harmonieuze wijze wordt samengewerkt om tot een acceptabele schaderegeling te komen. Daarbij staat het belang van een slachtoffer voorop.

Gedragscode Openheid Medische Incidenten (GOMA)

Het gaat hier om een document met aanbevelingen over de wijze waarop zorgverleners dienen te reageren direct na een medisch incident en aanbevelingen voor de behandeling van verzoeken om schadevergoedingen na medische incidenten.

Huishoudelijke hulp

Dit betreft één van de schadeposten die behoren tot de letselschade. Het kan zijn dat er vanwege een ongeval en opgelopen letsel beperkingen ontstaan voor de uitvoering van de huishoudelijke werkzaamheden. Hierdoor kan hulp noodzakelijk zijn. Die hulp kan geboden worden door familieleden of vrienden maar ook door professionals. In alle gevallen zal het slachtoffer recht hebben op een vergoeding voor deze hulp. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een door de Letselschade Raad opgestelde richtlijn voor huishoudelijke hulp.

Honorarium

Zie ook buitengerechtelijke kosten. Het gaat om een financiële vergoeding die in rekening wordt gebracht voor de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van een belangenbehartiger maakt onderdeel uit van de schade van het slachtoffer en is om die reden te verhalen op de aansprakelijke partij.

Immateriële schade(vergoeding)

Immateriële schade is een schadepost die onderdeel uitmaakt van de totale letselschade. Het wordt ook wel smartengeld genoemd. Het recht op smartengeld is geregeld in artikel 6:106 BW. Formeel gaat het om een vergoeding voor gederfde en nog te derven levensvreugde. In de praktijk komt dit neer op een vergoeding voor het feit dat u letsel heeft opgelopen en daardoor bijvoorbeeld pijn en ongemak heeft. De hoogte van het smartengeld hangt onder ander af van de aard en ernst van het letsel, de periode van ongemak en de uiteindelijke gevolgen. Daarnaast wordt gekeken naar wat rechters in soortgelijke situaties aan smartengeld toekennen. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van de ANWB Smartengeldgids.

Letsel

Letsel is een beschadiging aan of van het lichaam. Dit leidt veelal tot klachten en beperkingen. In de letselschade wordt letsel veelal veroorzaakt door een ongeval en zowel bestaan uit lichamelijke als psychische klachten.

Letselschade

Letselschade is een verzamelnaam voor zowel lichamelijke als psychische schade die een mens (slachtoffer) kan ondervinden als gevolg van een ongeval. Letselschade ontstaat omdat iemand als gevolg van een ongeval of ander incident letsel oploopt. Dit kan lichamelijk letsel zijn (bijvoorbeeld een gebroken arm, diepe wond of whiplash) maar ook geestelijk letsel (bijvoorbeeld psychische klachten of stress). Als dat letsel leidt tot (financiële) schade dan ontstaat letselschade. Oorzaken waardoor letselschade kan ontstaan zijn onder andere een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische misser of ongeval met een dier.

Letselschade Raad

De Letselschade Raad is een (netwerk)organisatie van, voor en door aangesloten organisaties en professionals in de letselschadebranche. Binnen de Letselschade Raad werken organisaties samen aan verbetering van de afhandeling van letselschadezaken. Het belang van een slachtoffer staat daarbij centraal. Verder ontwikkelt en beheert de Letselschade Raad de GBL en GOMA en vervaardigt zij de verschillende richtlijnen binnen de letselschadebranche.

Materiële schade

Materiële schade is schade die direct kan worden uitgedrukt in geld. Daarbij kan gedacht worden aan kapotte kleding of andere spullen, medische- en reiskosten, kosten voor de inschakeling van (huishoudelijke) hulp, kosten voor de inschakeling van hulp voor het onderhoud aan woning en tuin en verlies aan verdienvermogen (inkomstenderving).

Mantelzorg(tarief)

Mantelzorg komt neer op de hulp die een letselschadeslachtoffer krijgt van diens naasten, onder andere bij de persoonlijke verzorging of in de huishouding. Voor deze mantelzorg kan het slachtoffer een vergoeding krijgen. Hierbij kan onder andere worden gekeken naar de richtlijn van de Letselschade Raad.

Mediation

Mediation is een manier van conflictbemiddeling. In een letselschadezaak zullen partijen door middel van mediation proberen om een meningsverschil dat is ontstaan op te lossen. Hierbij wordt dan gebruik gemaakt van een onafhankelijke mediator (bemiddelaar).

Medisch advies

Dit betreft een advies opgesteld door een medisch adviseur om meer inzicht te krijgen in de (medische) gevolgen van een ongeval. De medisch adviseur baseert diens advies op de beschikbare medische informatie.

Medisch adviseur

Een medisch adviseur is een arts die gespecialiseerd is in het beoordelen van medische informatie. In letselschadezaken stelt de medisch adviseur een medisch advies op. Het opgestelde medisch advies kan worden gebruikt ter bepaling van de aard en ernst van het opgelopen letsel.

Medische expertise

Wanneer sprake is van een medische eindsituatie met blijvend letsel of wanneer partijen van mening verschillen over de aard en ernst van het letsel en/of de relatie met de schadeveroorzakende gebeurtenis, dan zal er doorgaans door een onafhankelijk arts een onderzoek (expertise) worden verricht. Op basis van het medisch expertiserapport kunnen partijen de gesprekken over de omvang en vergoeding van de schade voortzetten.

Medische eindtoestand

Er is sprake van een medische eindtoestand wanneer het letsel volledig is hersteld of er geen verder verbetering of verslechtering meer is te verwachten. Het bepalen van een medische eindtoestand in letselschadezaken geschiedt doorgaans door een medisch adviseur of onafhankelijk medisch deskundige.

Medische misser

Als een arts (zorgverlener) niet heeft gehandeld zoals een redelijk handelend arts (zorgverlener) in dezelfde situatie zou hebben gehandeld, dan is mogelijk sprake van een medische misser. Anders dan bij bijvoorbeeld verkeersongevallen of bedrijfsongevallen moet het bij een medische misser gaan om een verwijtbare fout. Om te kunnen bewijzen dat er sprake is van medisch onzorgvuldig handelen zal moeten komen vast te staan dat de zorgverlener een verwijtbare fout heeft gemaakt. Er kan namelijk ook sprake zijn van een complicatie tijdens de medische behandeling. Voor een complicatie zal de medische zorgverlener veelal niet aansprakelijk zijn. In die situaties heeft de arts namelijk meestal wel zorgvuldig gehandeld maar is er toch iets misgegaan.

Ongeval

De definitie van een ongeval is een plotseling optredende, ongewilde en onvoorziene gebeurtenis, waarbij de inwerking van een externe oorzaak leidt tot schade en/of letsel. Veel voorkomende voorbeelden van een ongeval zijn een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Ongevallen Inzittende Verzekering (OIV)

Een ongevallen inzittendenverzekering is een aanvullende dekking die kan worden afgesloten bij een autoverzekering. Die aanvullende verzekering biedt dekking bij blijvende invaliditeit of overlijden. Het gaat om een vast verzekerd bedrag waarvan de inzittende (bestuurder of passagier) een percentage ontvangt wanneer sprake is van blijvend letsel of overlijden. Op grond van deze verzekering kan een slachtoffer niet zijn of haar volledige schade vergoedt krijgen.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering heeft tot doel om bij een ongeval aan het slachtoffer een bepaalde uitkering te verstrekken wanneer sprake is van blijvend letsel (blijvende invaliditeit) of overlijden. Gelijk aan een ongevallen inzittendenverzekering biedt ook deze verzekering ‘slechts’ een eenmalige uitkering van een vooraf vastgesteld bedrag in plaats van een vergoeding van de volledige schade.

Overlijdensschade

Dit betreft een schade die het gevolg is van het overlijden van een slachtoffer als gevolg van een schadeveroorzakende gebeurtenis (bijvoorbeeld een ongeval). De nabestaanden van een overledene kunnen door het overlijden schade lijden, hetgeen dan dient te worden vergoed door de aansprakelijke partij. Deze schade kan bestaan uit gederfd levensonderhoud, begrafenis- of crematiekosten maar ook uit affectieschade.

Overmacht

Overmacht is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt een bepaalde verplichting na te komen. Als er sprake is van overmacht dat ze de schadeveroorzakende persoon niet gehouden zijn om de schade te vergoeden. Een beroep op overmacht komt in letselschadezaken onder andere voor bij verkeersongevallen. De eisen die aan een beroep op overmacht worden gesteld zijn echter zeer hoog, waardoor die beroep veelal niet slaagt.

Personenschade

Personenschade is alle letsel aan een persoon door toedoen van een ander. Onder personenschade vallen zowel letselschade als overlijdensschade. Onder letsel(schade) kan zowel lichamelijk- als psychisch letsel worden verstaan.

Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Als iemand een traumatische gebeurtenis meemaakt dan kan dit zorgen voor (ernstige) psychische klachten. Deze klachten kunnen zich uiteindelijk ontwikkelen tot een Post Traumatische Stress Stoornis. Er is dan vaak sprake van herbelevingen, nachtmerries, spanning/stress en vermijdingsgedrag.

Pragmatisch(e) (regeling)

Onder een pragmatische regeling wordt verstaan dat op enig moment een letselschadezaak wordt geregeld op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Het kan zijn dat op dat moment nog niet alle gevolgen van een ongeval duidelijk zijn of dat partijen of één of meerdere aspecten nog van mening verschillen. Ondanks die onzekerheden en/of geschilpunten wordt dat geprobeerd om een regeling te treffen.

Rechtsbijstand

Onder rechtsbijstand in een letselschadezaak wordt verstaan het bieden van juridische hulp bij het verhalen van de letselschade. Deze juridische hulp bestaat onder andere uit het aansprakelijk stellen van de aansprakelijke partij, het in kaart brengen van het letsel en de schade, het verhalen van de ontstane schade op de aansprakelijke partij en uiteindelijk afronden van een letselschadezaak.

Rechtsbijstandverzekering

Dit betreft een verzekering die dekking biedt voor het verkrijgen van juridische hulp (rechtsbijstand). Wanneer sprake is van letselschade kan de rechtsbijstandverzekering worden gevraagd om de belangen te behartigen. Een letselschadeslachtoffer heeft echter de vrije keus om zijn of haar belangen te laten behartigen door een andere belangenbehartiger c.q. letselschadespecialist.

Registerexpert (personenschade)

In Nederland kennen we het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Binnen het NIVRE zijn verschillende branches actief, waaronder de branche Personenschade. Een letselschade-expert die voldoet aan de beroeps- en kwaliteitsvoorwaarden en de basis- en vaktechnische opleidingen heeft afgerond kan worden ingeschreven in het register van het NIVRE.

Regres

Bij regres is het zo dat een andere partij dan het slachtoffer de schade die wordt geleden zal verhalen op de aansprakelijke partij. Hierbij valt te denken aan een zorgverzekeraar (medische kosten), werkgever (het doorbetaalde loon) of bijvoorbeeld het UWV (de verstrekte en nog te verstrekken uitkering).

Re-integratie

De letterlijke vertaling van re-integratie is ‘weer laten functioneren’. In de praktijk gaat het bij re-integreren om slachtoffers die als gevolg van het letsel arbeidsongeschikt zijn geraakt en weer terugkeren in het eigen- of ander werk. Veelal zal men hierbij worden begeleid door een arbeidsdeskundige.

Schade

Schade is het nadelige gevolg van een gebeurtenis en kan zowel bestaan uit materiele als immateriële schade (smartengeld).

Schadeclaim

Een schadeclaim is een eis/vordering van de benadeelde partij bij de schadeveroorzakende partij voor het verkrijgen van een schadevergoeding.

Schadevergoeding

Een schadevergoeding is een prestatie die verricht moet worden om de schade die iemand lijdt te vergoeden. De verplichting tot een schadevergoeding ontstaat omdat iemand aansprakelijk is. Als een gebeurtenis leidt tot aansprakelijkheid dan kan degene die schade lijdt de schadeveroorzakende partij aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. In letselschadezaken bestaat een schadevergoeding uit een materiële en immateriële vergoeding. Dit laatste wordt ook wel aangeduid als smartengeld.

Schade Aangifte Formulier (SAF)

Dit betreft een formulier, veelal ook wel aangeduid als aanrijdingsformulier, waarop partijen die betrokken zijn bij een ongeval de gegevens invullen en de feiten en omstandigheden rondom het ongeval noteren. Dit formulier vormt vervolgens de basis voor de beoordeling van de toedracht en aansprakelijkheid.

Schadebeperkingsplicht

Het slachtoffer heeft, wanneer aansprakelijkheid is erkend, recht op een schadevergoeding. Op het slachtoffer rust echter wel de verplichting om deze schade zo beperkt mogelijk te houden. In de praktijk komt dit er op neer dat gekeken moet worden welke oplossingen voor een bepaalde schade mogelijk zijn. Indien een goedkopere oplossing net zo passend is als een duurdere oplossing, dan mag van een slachtoffer worden verwacht dat gekozen wordt voor de goedkopere oplossing. Kosten die worden gemaakt om de schade te beperken kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Schade Verzekering Inzittenden (SVI)

Net als een ongevallen inzittendenverzekering kan als aanvulling op de autoverzekering ook een schadeverzekering inzittenden worden afgesloten. Dit betreft een verzekering die tot doel heeft om alle inzittenden in het voertuig (zowel de bestuurder als passagiers) schadeloos te stellen. Deze verzekering biedt dekking ongeacht of er een partij aansprakelijk is. Dus ook wanneer de bestuurder zelf het ongeval veroorzaakt.

Schaderegelaar

Een schaderegelaar is een expert die als vertegenwoordiger van de verzekeraar een dossier behandelt, het slachtoffer bezoekt en/of onderhandelingen voert over een mogelijke regeling van de schade. Een schaderegelaar kan in dienst zijn van de verzekeraar maar kan ook een extern expertisebureau betreffen.

Schadestaat

Een schadestaat is een overzichtelijke opstelling van de verschillende schadeposten die aan de orde zijn. Door middel van een schadestaat wordt richting de aansprakelijke partij inzage gegeven in de schade die wordt geleden. Op basis van een schadestaat kan een verzekeraar ook worden verzocht om een voorschot te betalen of een bepaalde schade uit te keren.

Second opinion

Second opinion betekent letterlijk ‘tweede mening’ en betreft in een letselschadezaak een onafhankelijke beoordeling van een zaak/dossier van een andere belangenbehartiger. Indien er twijfels zijn over de wijze waarop een zaak tot dat moment is behandeld of over een bepaald aanbod dat is gedaan, dan kan een slachtoffer ervoor kiezen om diens dossier voor te leggen aan een andere belangenbehartiger.

Shockschade

Shockschade is psychische schade als gevolg van een traumatische gebeurtenis waar een naaste bij betrokken is. Het komt er in feite op neer dat iemand niet zelf gewond raakt maar wel geconfronteerd wordt met de ernstige gevolgen van een ongeval een naaste (familielid). Als iemand is geconfronteerd met de gevolgen van een ernstig ongeval bij een naaste, dit tot een hevige emotionele shock heeft geleid en ernstige psychische problemen (bijvoorbeeld PTSS), dan bestaat er recht op shockschade. Naast het vorderen van immateriële schade (smartengeld) kan ook materiële schade (kosten, hulp, verlies van inkomsten etc.) worden gevorderd.

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp is een hulpverleningsorganisatie voor mensen die betrokken zijn geraakt bij een ingrijpende gebeurtenis. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een ongeval of misdrijf. Slachtofferhulp helpt slachtoffers en biedt onder andere begeleiding en emotionele ondersteuning bij het verwerkingsproces.

Slotuitkering

Wanneer een letselschadezaak in de afrondende fase hebben partijen overleg over de totale omvang van de schade. Het slachtoffer heeft dan recht op een uitkering van die schade. Veelal is er in de tussentijd door de verzekeraar al een bedrag uitgekeerd aan voorschotten. De slotuitkering betreft het bedrag dat de verzekeraar, na aftrek van de voorschotten, nog aan het slachtoffer moet uitkeren.

Smartengeld

Smartengeld is een immateriële schadevergoeding. Het recht op smartengeld is geregeld in artikel 106 van Burgerlijk Wetboek 6. Formeel gaat het om een vergoeding voor gederfde en nog te derven levensvreugde. In de praktijk komt dit neer op een vergoeding voor het feit dat u letsel heeft opgelopen en daardoor bijvoorbeeld pijn en ongemak heeft. De hoogte van het smartengeld hangt onder ander af van de aard en ernst van het letsel, de periode van ongemak en de uiteindelijke gevolgen. Daarnaast wordt gekeken naar wat rechters in soortgelijke situaties aan smartengeld toekennen. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de ANWB Smartengeldgids.

Stuiting

Het gaat bij stuiting om het stoppen of voorkomen van mogelijke verjaring. Als de verjaring niet wordt gestuit dan loopt het slachtoffer na verloop van tijd het risico dat de schade niet meer kan worden gevorderd. Het stuiten van de verjaring dient schriftelijk plaats te vinden waarbij aan de aansprakelijke partij duidelijk wordt gemaakt dat iemand aanspraak wil blijven maken op zijn of haar rechten.

Tegenpartij

De tegenpartij is de aansprakelijke partij die de schade heeft veroorzaakt. Veelal wordt hiermee de verzekeraar van de aan te spreken partij/persoon aangeduid.

Toedracht

De toedracht duidt op de wijze waarop iets is voorgevallen en/of gebeurd is. Bij het bepalen van de toedracht wordt gekeken naar wat er precies is gebeurd en wie er betrokken zijn. Bij verkeersongevallen wordt de toedracht veelal beoordeeld op basis van een Schade Aangifte Formulier (SAF) of een politierapport. Bij een bedrijfsongeval kan onder andere worden gekeken naar een schaderapport of een rapport van de Arbeidsinspectie.

Toedrachtsonderzoek

Hier gaat het om een onderzoek naar de toedracht. Bij verkeersongevallen kan bijvoorbeeld onderzoek worden gedaan door de politie. Bij een arbeidsongeval kan onderzoek worden gedaan door de Arbeidsinspectie. Wanneer een schade wordt gemeld bij een verzekeraar dan kan deze verzekeraar besluiten dat een expert wordt ingeschakeld voor een onderzoek naar de toedracht.

Toerekenbare tekortkoming

De toerekenbare tekortkoming heeft betrekking op wanprestatie. Het gaat dan om een situatie waarbij het iemand (de schuldenaar) kan worden toegerekend dat diegene een verbintenis uit een overeenkomst niet nakomt. Dit is geregeld in artikel 6:74 BW.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak is een overeenkomst tussen het slachtoffer en de aansprakelijke partij (verzekeraar) in het kader van een (definitieve) afronding van de schade. In een vaststellingsovereenkomst wordt onder andere opgenomen de hoogte van de schadevergoeding, eventuele voorbehouden en/of finale kwijting.

Verlies aan verdienvermogen

Met verlies aan verdienvermogen (verlies arbeidsvermogen) wordt bedoeld dat een slachtoffer niet meer in staat is om zijn werk uit te oefenen zoals hij/zij dat voor de schadeveroorzakende gebeurtenis wel deed. Het gaat dus om een verlies van het vermogen om arbeid te leveren. Ter begroting van deze schade wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie voor, zonder en met ongeval.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Dit betreft een schadepost is een letselschadezaak. Deze schade ontstaat omdat er vanuit het opgelopen letsel beperkingen zijn voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in en aan de woning alsmede met betrekking tot het tuinonderhoud. Voor de hulp die hiervoor moet worden ingeschakeld kan een vergoeding worden verkregen. Die schade kan op verschillende wijzen worden berekend waarbij onder andere gekeken kan worden naar de richtlijn van de Letselschade Raad.

Verkeersongeval

Bij een verkeersongeval gaat het om een ongeval dat zich heeft voorgedaan in het verkeer. Hierbij kunnen verschillende voertuigen betrokkenen zijn. Ook kan het gaan om een ongeval waarbij een voetganger betrokken is. Tot slot wordt ook bij een eenzijdig ongeval gesproken van een verkeersongeval.

Voorbehoud

Wanneer een letselschadezaak in de afrondende fase is gekomen dan zal tussen partijen gesproken en onderhandeld worden over de geleden en mogelijk in de toekomst te lijden schade. Wanneer partijen overeenstemming hebben over de totale schade en afspraken hebben gemaakt over eventuele risico’s naar de toekomst toe, dan zal een definitieve regeling tot stand komen. Deze wordt veelal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het kan echter ook zo zijn dat er in de toekomst onzekerheden spelen waarover (nog) geen afspraken kunnen worden gemaakt. In dat geval zal een voorbehoud uitkomst kunnen bieden. Met een voorbehoud heeft het slachtoffer de mogelijkheid om in de toekomst de letselschade te heropenen en de dan spelende schade te regelen met de verzekeraar.

Voorschot

We spreken van een voorschot wanneer een aansprakelijke partij (verzekeraar) voor het einde van de schadezaak alvast een deel van de schade aan het slachtoffer uitkeert. Het is als het ware een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding. Wanneer duidelijkheid is verkregen over de totale omvang van de schade dan zal voor de bepaling van de slotuitkering rekening gehouden worden met de tot dan toe uitgekeerde voorschotten.

Whiplash

Een whiplash ontstaat wanneer het hoofd een slingerbeweging maakt van achteren naar voren. De nekspieren raken dan overbelast en dit zorgt voor (pijn)klachten in onder andere de nek. Een whiplash krijgt u bijvoorbeeld wanneer u in het verkeer van achteren wordt aangereden. Naast nekklachten is er vaak ook sprake van hoofdpijn, schouder- en rugklachten, vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid, concentratieproblemen en overgevoeligheid voor licht en geluid.